سهامداران

سهامداران
سهامداران ۱۴۰۲-۳-۲۸ ۱۴:۵۵:۳۰ +۰۰:۰۰
گـــروه مــالـی پـارسـیـان
گـــروه مــالـی پـارسـیـان
تعداد سهم: 9.800.245
درصد سهام: 49
گروه توسعه مالی مهر آیندگان
گروه توسعه مالی مهر آیندگان
تعداد سهم: 5.999.000
درصد سهام: 30
شرکت صبا تامین پارسیان
شرکت صبا تامین پارسیان
تعداد سهم: 4.199.666
درصد سهام: 21
شرکت سرمایه گذاری اهداف
شرکت سرمایه گذاری اهداف
تعداد سهم: 1.000
درصد سهام: –
شرکت آتیه پارسیس کیش
شرکت آتیه پارسیس کیش
تعداد سهم: 83
شرکت لـیزینگ پـارسـیـان
شرکت لـیزینگ پـارسـیـان
تعداد سهم: 2
شرکت تامین اندیش پارس
شرکت تامین اندیش پارس
تعداد سهم: 2
شرکت خدمات مشاور خرد پیروز
شرکت خدمات مشاور خرد پیروز
تعداد سهم: 2